در حال انتقال به طرح کارآفرینی تولید باند و گاز پزشکی ...8