در حال انتقال به کارآفرینی کارگاه تولید نمک تصفیه شده ...8